کردستان یدک کردستان یدک در زمینه ارائه خدمات تجهیزات، تعمیرات و خدمات ماشین های صنعتی و کشاورزی فعالیت می نماید....